Statuten


STATUTEN NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: Stichting Erfgoed Werf Gusto.
 2. Stichting gevestigd in Exloo.

DOEL

Artikel 2.

 1. De stichting is opgericht op 17 februari 2017 met de naam: ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto‘. De stichting heeft een driekoppig bestuur. Doelstelling is het behoud van het gedachtegoed van de voormalige Werf Gusto als industrieel en cultureel erfgoed door: samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud ondersteunen en er aan bijdragen; een visie te ontwikkelen voor de vele mogelijkheden van de nog bewaard gebleven objecten. Deze visie uit te dragen, onder andere door benadrukking dat Werf Gusto het hoogtepunt is van de Nederlandse specialistische scheepsbouw met unieke ontwerpen, die behouden moet blijven; de cultuurhistorische en industriële waarde van diverse projecten van de scheepswerf als erfgoed vast te leggen in woord en beeld.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door gebruik te maken van overleg, publicaties, manifestaties, lezingen, fondsenwerving en in het algemeen het op gang brengen van een maatschappelijke beweging. De stichting heeft niet als doel de objecten zelf aan te kopen of te exploiteren.

* GELDMIDDELEN

Artikel 3.

Het huidige vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 1. Donaties (Vrienden van de Stichting)
 2. Privéstortingen

BESTUUR

Artikel 4.

 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot
 4. Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door zijn aftreden volgens het eventuele rooster van aftreden;
  2. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken;
  3. door zijn overlijden;
  4. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen;
 6. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan
 7. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat, blijft het toch bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in devacature(s) kan worden voorzien.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5.

 1. Behalve beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 6.

 1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zoiets gewenst acht. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren -de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te behandelen
 2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur toch mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming
 3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd
 4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering
 5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden evenals zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden
 6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering

BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 7.

 1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn
 2. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.
 3. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 8.

 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het
 2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen over de vermogenstoestand van de stichting en van alles over haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
 3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.
 4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers evenals de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te

STATUTENWIJZIGING

Artikel 9.

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de
 2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig over het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
 3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige
 3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
 4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de
 5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen

Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.


 

Laatst bijgewerkt op 13 februari 2023 door St. Erfgoed Werf Gusto